Sektioner
 

Allmänna användarvillkor

De allmänna användarvillkoren på denna sida och integritetspolicyn (nedan tillsammans "webbplatsvillkoren") gäller för din användning av webbplatsen http://marketing.msc.org (nedan "webbplatsen"). Webbplatsvillkoren gäller vare sig du besöker webbplatsen som gäst eller som registrerad användare. Läs webbplatsvillkoren noga. Genom att besöka webbplatsen anses du ha godkänt webbplatsvillkoren. MSC kan när som helst komma att ändra webbplatsvillkoren. Du bör därför kontrollera denna sida och integritetspolicyn regelbundet. Dessa allmänna villkor ändrades senast den 31 oktober 2011.

Om du har ingått en miljömärkeslicens ska licensavtalet mellan dig och MSC:s helägda dotterbolag Marine Stewardship Council International Limited (bolagsnummer 3486485) äga företräde framför webbplatsvillkoren i den mån de innehåller motstridiga uppgifter.

Om oss

Webbplatsen drivs av Marine Stewardship Council (nedan "MSC"). MSC en välgörenhetsorganisation som är registrerad i England och Wales med registreringsnummer 1066806. MSC:s huvudkontor är beläget på Marine House, 1 Snow Hill, London EC1A 2DH, Storbritannien. MSC är verksamt på olika platser i världen, bland annat i England och Wales, Australien, Frankrike, Japan, Nederländerna, Skottland, Sydafrika, Spanien, Sverige, Tyskland och USA.

Användning av webbplatsen

Du får besöka webbplatsen tillfälligt. MSC förbehåller sig rätten att när som helst utan meddelande lägga ner hela eller en del av webbplatsen och att ändra tjänsten eller informationen och materialet på webbplatsen. MSC ansvarar inte för förlust eller skada av något slag som uppkommer om webbplatsen eller någon del av den inte är tillgänglig vid någon tidpunkt.

Cookies

Information om hur MSC behandlar information om dig och hur vi använder cookies på webbplatsen finns i integritetspolicyn.

Informationens riktighet och tillförlitlighet

Informationen och materialet på webbplatsen tillhandahålls endast i informationssyfte. MSC ger inga garantier och uppställer inte heller några villkor om riktigheten av informationen och/eller materialet på webbplatsen och friskriver sig från allt ansvar och alla skyldigheter som kan uppkomma på grund av att du har förlitat dig på information och/eller material på webbplatsen.

Tillgänglighet

MSC kommer att sträva efter att hålla webbplatsen tillgänglig 24 timmar om dygnet, men ansvarar inte om webbplatsen av någon anledning inte är tillgänglig vid viss tidpunkt eller under viss tidsperiod. MSC har rätt att utan meddelande vägra åtkomst till webbplatsen temporärt eller permanent.

MSC ansvarar inte för kontraktsrättslig, utomobligatorisk eller annan förlust eller skada som uppkommer på grund av att webbplatsen inte är tillgänglig eller har lagts ner av något skäl.

Immateriella rättigheter

MSC innehar alla immateriella rättigheter på webbplatsen med äganderätt eller enligt licens och/eller har tillstånd att återge rättigheterna i fråga inklusive, utan begränsning, infografik och text, grafiska bilder, ljud- och videomaterial. Alla sådana rättigheter förbehålles.

Du får skriva ut eller ladda ner information eller material från webbplatsen förutsatt att

a)   upphovsrätt och andra immateriella rättigheter också skrivs ut, kopieras och/eller laddas ner med informationen eller materialet,

b)   du inte modifierar eller ändrar informationen eller materialet på webbplatsen på något sätt, och

c)   informationen eller materialet inte används på något sätt som kan skada MSC:s renommé eller möjlighet att uppnå sina mål.

Du får inte

a)   införliva information eller material på webbplatsen i andra verk, publikationer eller sändningar (varken på papperskopia eller i elektronisk form),

b)   använda informationen eller materialet på webbplatsen för kommersiella ändamål, eller

c)   återge, dela, sända eller publicera informationen eller materialet på webbplatsen eller göra den tillgänglig för allmänheten.

Länkar till tredje parters webbplatser

Om webbplatsen innehåller länk till en webbplats som tillhandahålls av en tredje part tillhandahålls länken endast i informationssyfte. Andra användarvillkor och integritetspolicyer kan gälla för tredje parters webbplatser. MSC har inget inflytande över informationen eller materialet på sådana webbplatser. MSC ansvarar inte för tredje parters webbplatser eller för skada som av något skäl uppkommer till följd av din användning av sådana webbplatser.

Länkar till webbplatsen

Du får tillhandahålla en länk till webbplatsen förutsatt att du gör det på ett sätt som är rimligt, lagenligt och inte vilseledande. MSC förbehåller sig dock rätten att utan meddelande frånta dig rätten att tillhandahålla en länk till webbplatsen.

MSC kan inte garantera att det inte förekommer några virus eller tekniska fel på webbplatsen av något slag och påtar sig inte något ansvar för tekniska problem av något slag som uppkommer på grund av din användning av webbplatsen.

Jurisdiktion och tillämplig rätt

Engelska domstolar har exklusiv behörighet att pröva anspråk som uppkommer på grund av eller har samband med ditt besök på webbplatsen. Alla tvister och anspråk som uppkommer på grund av eller i samband med webbplatsvillkoren eller de uppgifter som behandlas däri ska tillämpas och tolkas i enlighet med rätten i England och Wales.